Met één druk op een knop wordt uw motorhome automatisch waterpas gezet
 

AMPLO S.r.l. behoudt zich het recht voor om het systeem te gepaster tijd te veranderen en/of verbeteringen aan te brengen, waar zij dit nodig acht zonder enige verplichting van voorafgaande aankondiging.

Onze producten zijn gewaarborgd tegen eventuele fouten toe te schrijven aan materiaal- en fabricagefouten. AMPLO S.r.l. waarborgt de onderdelen van zijn systeem tegen eventuele defecten voor een periode van 24 maanden vanaf de datum van de aankoop (Richtlijn 1999/44/EG van het Europees Parlement en van de Raad van 25 mei 1999).

De beschikbaarheid van onderdelen is gewaarborgd tot 5 jaar na einde productie.

Alle werkzaamheden, die onder de garantie vallen, moeten uitgevoerd worden door AMPLO erkende installateurs en na overleg en goedkeuring door beide.

Garantieclaims moeten schriftelijk aan AMPLO S.r.l. gemeld worden met nauwkeurige vermelding van de defecten en bewijzen van aankoop en installatie.

De garantie omvat geen verbruiksmaterialen zoals borstels voor DC-motoren, filters, olie en startrelais. Zij dekt geen defecte elektrische motoren door te lage spanning of wanneer het elektrisch circuit niet voldoende gedimensioneerd is.

De garantie vervalt:

- wanneer de installatie niet conform de handleidingen is gebeurd

- als zegels, door de fabrikant aangebracht, verbroken werden

- bij gebruik van niet originele reserveonderdelen

- bij gebruik van het niet voorgeschreven type olie

- bij gebrekkig onderhoud zoals voorgeschreven in deze handleiding

- bij schade door ongeval, onjuiste belasting en onjuist gebruik

- als vastgesteld wordt dat onderdelen gebroken zijn door val

Elke wijziging uitgevoerd zonder schriftelijke kennisgeving en goedkeuring van de fabrikant, doet de Conformiteitsverklaring (Dichiarazione di Incorporazione) teniet en verbreekt elke vorm van aansprakelijkheid en garantie.

AMPLO S.r.l. wijst elke verantwoordelijke af bij lichamelijke schade berokkend aan derden of aan zaken ten gevolge van nalatigheid, ongepast gebruik van het systeem en schade op grond van overmacht.